FYZ pokusy
  • Obsahuje tématické celky : Sluneční soustava, Struktura a vývoj vesmíru, Umělé družice, sondy, kosmonautika
  • Obsahuje tématické celky : Elektrické pole, Elektrický proud v pevných látkách, Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu, Stacionární magnetické pole, Nestacionární magnetické pole, Střídavý proud, energetika, Elektromagnetické kmity a vlny
  • Obsahuje tématické celky : Mechanické kmitání, Mechanické vlnění, Akustika
  • Obsahuje tématické celky : Kinematika hmotného bodu, Dynamika hmotného bodu, Práce, výkon a energie, Gravitační pole, Mechanika tuhého tělesa, Mechanika kapalin a plynů
  • Obsahuje tématické celky : Kvantová fyzika, Elektronový obal, Jaderná fyzika
  • This course allows guest users to enter  
    Obsahuje tématické celky : Odraz a lom světla, optické zobrazení, Vlnová optika, Elektromagnetické záření
  • Vzhledem k malému rozsahu není tento celek rozdělen na menší témata.
  • Obsahuje tématické celky : Kinetická teorie látek, Vnitřní energie, teplota a teplo, Ideální plyn, Pevné látky, kapaliny, změny skupenství, Kruhový děj, tepelné stroje